Dlaczego warto inwestować na rynkach wschodzących?

17 lutego 2021
Category: Dowolnym Momencie

Widzimy trzy główne powody, dla których inwestycje na rynkach wschodzących powinny stanowić ważną część każdej zrównoważonej alokacji portfela: doskonała tendencja wzrostowa, sprzyjająca sytuacja demograficzna i porównywalnie niskie poziomy zadłużenia. Uważamy, że do 2025 r. Rynki wschodzące prześcigną rynki rozwinięte pod względem wydajności gospodarczej i kapitalizacji rynkowej.

Doskonały potencjał wzrostu

Premia demograficzna na rynkach wschodzących, mierzona wskaźnikiem zależności, będzie nadal utrzymywać wzrost wydajności pracy w wyższym tempie. Ogólna stopa oszczędności osiągnęła najwyższy poziom, ale różnica ta będzie się utrzymywać przez wiele lat, pomagając w finansowaniu inwestycji krajowych.

Tempo wzrostu siły roboczejWzrost produktywnościStrukturalna aprecjacja walutyŹródła: Wydział Ludności ONZ, MOP, MFW, Spinnaker Capital

Dane demograficzne Wsparcie cen aktywów

Kiedy pokolenie wyżu demograficznego osiąga wiek emerytalny, realne ceny akcji mają tendencję do stabilizacji. Widzieliśmy to w Japonii i być może w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony, na rynkach wschodzących udział produkcji w populacji będzie nadal rósł przez następne trzydzieści lat. Ze względu na tworzenie się kapitału przez te grupy w wieku największego oszczędzania istnieje presja zwyżkowa na realne ceny akcji.

Szczyt wyżu demograficznego w Japonii osiągnął w 1990 rokuCeny rzeczywistych akcji dziennika (1950 = 100)

Stosunek oszczędności do wydatków (prawa oś)

Osiągnięcia w okresie wyżu demograficznego w USA osiągnęły szczyt w 2005 rStosunek oszczędności do wydatków (prawa oś)

Loguj rzeczywiste ceny akcji (1952 = 100)

Wyżu demograficznego EM osiągnie szczyt w 2045 rokuStosunek oszczędności do wydatków (prawa oś)

Ceny rzeczywistych akcji dziennika (1987 = 100)

Wskaźnik Saver-Spender Ratio pokazuje kohorty w wieku 35-59 lat jako udział grup w wieku 0-24 i 65+. Ceny akcji z rynków wschodzących są mierzone w dolarach amerykańskich i deflowane przez amerykański CPI. Źródło: Wydział Ludności ONZ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Spinnaker Capital

Mniejsze obciążenie długiem

Na rynkach rozwiniętych zarówno sektor przedsiębiorstw, jak i gospodarstwa domowe są bardzo zadłużone. Podczas ostatniego kryzysu finansowego to zadłużenie zostało częściowo przesunięte na sektor publiczny, co doprowadziło do szybkiego wzrostu długu publicznego. Z drugiej strony rynki wschodzące borykają się z niższym poziomem zadłużenia publicznego i prywatnego oraz mniejszymi ograniczeniami fiskalnymi. Ma to pozytywne konsekwencje dla trendu wzrostowego na rynkach wschodzących.

Zadłużenie sektora prywatnego w procentach PKBDług sektora publicznego w procentach PKBDług sektora publicznego przedstawia dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zadłużenie BRIC to średnia dla Brazylii, Chin, Indii i Rosji, ważona dolarowym PKB według rynkowych kursów walut Źródła: Eurostat, MFW, Moody’s, Morgan Stanley, OECD, Spinnaker Capital

Rosnąca siła w gospodarce światowej

Obecnie łączna produkcja na rynkach wschodzących stanowi około 65% produkcji na rynkach rozwiniętych, a rynki kapitałowe rynków wschodzących są około 22% wielkości rynków rozwiniętych. W 2025 r. Spodziewamy się, że PKB rynków wschodzących osiągnie 180% produkcji rynków rozwiniętych. Do tego czasu wschodzące rynki obligacji i akcji mogą przekroczyć kapitalizację rynków rozwiniętych.

Źródła: BIS, MFW, Goldman Sachs, Światowa Federacja Giełd, Spinnaker Capital

Spinnaker Capital Limited podlega nadzorowi Financial Conduct Authority

Copyright 2004–2020 Spinnaker Capital Limited i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin Grupy Kapitałowej SpinnakerMusisz wyrazić zgodę na nasze Warunki, zanim przejdziesz dalej na stronę.

Treść tej witryny jest skierowana wyłącznie do osób, które zostałyby zdefiniowane jako Klienci Profesjonalni i Klienci Uprawnionego Kontrahenta zgodnie z zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii. Ponadto usługi świadczone przez Spinnaker Capital Limited są dostępne tylko dla osób sklasyfikowanych jako „klienci profesjonalni i „uprawnieni klienci kontrahentów (zgodnie z definicją FCA). W związku z tym nie należy polegać na niczym zawartym w tej witrynie przez osoby inne niż Klienci Profesjonalni i Klienci Kwalifikowanego Kontrahenta. W szczególności osoby, które są „klientami detalicznymi (zgodnie z definicją FCA), nie powinny polegać na informacjach zawartych w tej witrynie, a usługi, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie będą dla nich dostępne.Wszystkie materiały promocyjne dotyczące inwestycji lub usług świadczonych przez zagranicznego członka Grupy Kapitałowej Spinnaker zostały zatwierdzone przez Spinnaker Capital Limited. W odniesieniu do takich materiałów należy zauważyć, że ochrona Financial Conduct Authority dla klientów detalicznych nie będzie miała zastosowania, a program rekompensat usług finansowych nie będzie dostępny dla inwestorów.

Niniejsza witryna internetowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych opisanych w niniejszym dokumencie i żadne akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane, a także nie można składać ofert kupna akcji w żadnej jurysdykcji, w której lub do jakiejkolwiek osoby, wobec której taka oferta, sprzedaż lub namawianie jest niezgodne z prawem lub nieupoważnione lub wymagałoby rejestracji. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych opisane w niniejszym dokumencie nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. Z późniejszymi zmianami ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani też nie jest rozważana taka rejestracja. Żaden z opisanych tutaj funduszy inwestycyjnych nie jest zarejestrowany zgodnie z amerykańską ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Z późniejszymi zmianami, ani żaden z zarządzających inwestycjami ani doradców inwestycyjnych zaangażowanych przez te fundusze nie jest zarejestrowany na mocy amerykańskiej ustawy o doradcach inwestycyjnych z 1940 r.z późniejszymi zmianami i nie przewiduje się takiej rejestracji. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych opisanych w niniejszym dokumencie nie mogą być w żadnym momencie oferowane ani posiadane przez osobę z USA, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Rady Dyrektorów odpowiedniego funduszu oraz w transakcji zwolnionej lub niepodlegającej wymogom rejestracyjnym określonym w amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane lub sformułowane w dobrej wierze na podstawie informacji uzyskanych ze źródeł uważanych za wiarygodne. Jednak takie informacje nie zostały niezależnie zweryfikowane i nie udziela się żadnych gwarancji, oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do ich dokładności, kompletności lub poprawności. Wszystkie takie informacje i opinie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Opisy podmiotów i zabezpieczeń wymienione w niniejszym dokumencie nie mają być kompletne.

Ta storna jest wyłącznie dla celów informacyjnych. Ta strona internetowa nie jest i nie powinna być interpretowana jako oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych opisane w niniejszym dokumencie są oferowane wyłącznie na podstawie informacji i oświadczeń wyraźnie określonych w odpowiednich okólnikach ofertowych i nie można polegać na żadnych innych informacjach ani oświadczeniach w związku z ofertą akcji.

Informacje o wynikach nie są miarą zwrotu dla inwestora, nie opierają się na zbadanych sprawozdaniach finansowych i są datowane; zwrot mógł się zmniejszyć od czasu opublikowania informacji na tej stronie. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Żadna część tej witryny nie może być reprodukowana, rozpowszechniana, publikowana ani dostarczana żadnej innej stronie w jakimkolwiek celu. Każda ze spółek stowarzyszonych Grupy Kapitałowej Spinnaker (łącznie „Spinnaker Capital) może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo lub regulacje, wykorzystywać materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej oraz wnioski, badania i analizy, na których jest ona oparta przed materiały są rozpowszechniane wśród ich klientów. Nie wszyscy klienci otrzymają materiał w tym samym czasie. Spinnaker Capital, ich dyrektorzy, funkcjonariusze, przedstawiciele, pracownicy,i / lub osoby powiązane mogą mieć długą lub krótką pozycję w jakimkolwiek z papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wymienionych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie i mogą dokonywać zakupu i / lub sprzedaży lub oferować kupna i / lub sprzedaży takich papierów wartościowych lub inne instrumenty finansowe od czasu do czasu na otwartym rynku lub w inny sposób, w każdym przypadku jako mocodawca lub agent. Spinnaker Capital może od czasu do czasu świadczyć usługi na rynku kapitałowym lub inne usługi na rzecz dowolnego podmiotu wymienionego w niniejszym dokumencie lub zabiegać o jego działalność na rynku kapitałowym lub inną działalność.ani oferować od czasu do czasu kupna i / lub sprzedaży takich papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych na wolnym rynku lub w inny sposób, w każdym przypadku jako zleceniodawca lub agent. Spinnaker Capital może od czasu do czasu świadczyć usługi na rynku kapitałowym lub inne usługi na rzecz dowolnego podmiotu wymienionego w niniejszym dokumencie lub zabiegać o jego działalność na rynku kapitałowym lub inną działalność.ani oferować od czasu do czasu kupna i / lub sprzedaży takich papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych na wolnym rynku lub w inny sposób, w każdym przypadku jako zleceniodawca lub agent. Spinnaker Capital może od czasu do czasu świadczyć usługi na rynku kapitałowym lub inne usługi na rzecz dowolnego podmiotu wymienionego w niniejszym dokumencie lub zabiegać o jego działalność na rynku kapitałowym lub inną działalność.

Przeczytałem i zgadzam się z regulaminem korzystania z serwisu.

Polityka prywatności Grupy Kapitałowej SpinnakerPoważnie traktujemy prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów i pracujemy nad utrzymaniem środków w celu ochrony danych osobowych naszych klientów oraz integralności tej witryny.

Zasadniczo stronę internetową można odwiedzać bez ujawniania informacji o sobie, z wyjątkiem wypełniania formularzy zapytań inwestorów. Należy jednak mieć świadomość, że zazwyczaj dostęp do strony internetowej Grupy Kapitałowej Spinnaker powoduje utworzenie tak zwanego „pliku cookie. Zasadniczo jest to niewielka ilość danych, które są przesyłane do komputera przez serwer sieciowy i które mogą być wykorzystane w celu szybszego ułatwienia dostępu do witryny internetowej.

Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o tym, jak można to osiągnąć, można znaleźć w menu Narzędzia przeglądarki. Jednak może się okazać, że niektóre części witryny nie będą działać poprawnie, jeśli odrzucisz pliki cookie.

Gdy poprosimy o informacje, będą one przechowywane zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych z 1998 r. Podejmiemy rozsądne kroki, aby zapewnić ochronę danych przed nieuprawnionym dostępem, ale akceptujesz, że transmisja internetowa może nie być bezpieczna i taka transmisja odbywa się własne ryzyko.

Ochrona danych

Będziemy wykorzystywać dane osobowe, które podasz nam w serwisie, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie i nie będziemy ich przechowywać dłużej niż to konieczne. Dane osobowe (które mogą być przechowywane przez Grupę Kapitałową Spinnaker w plikach elektronicznych i papierowych) mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych i administracyjnych oraz mogą być udostępniane w ramach Grupy Kapitałowej Spinnaker. Informacje, które podajesz, mogą być wykorzystywane do badań i analiz oraz do wysyłania informacji o innych produktach lub usługach grupy. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, skontaktuj się z: Relacje Inwestorskie

Grupy Kapitałowej Spinnaker 6 Grosvenor Street London. W1K 4PZ Anglia, Wielka Brytania.Możesz również skontaktować się z nami pod tym adresem, aby uzyskać dostęp i poprawić swoje dane osobowe.

DostępnośćW Spinnaker Capital bardzo poważnie podchodzimy do dostępności naszej strony internetowej. Naszym celem jest, aby była ona łatwo dostępna dla potencjalnych inwestorów, którzy mają dostęp do strony internetowej.

Zapewnienie jak największej łatwości obsługi i dostępności naszej strony internetowej jest ciągłym zadaniem, ponieważ technologie internetowe często się zmieniają. Będziemy nadal oceniać dostępność naszej witryny internetowej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące dostępności lub użyteczności naszej strony internetowej lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem [email protected]

UmożliwiaćGrupa Kapitałowa Spinnaker jest subemitentem EMpower, fundacji Emerging Markets Foundation, organizacji non-profit, która łączy zasoby specjalistów finansowych na całym świecie z żywotnością społecznych inicjatyw sektora społecznego w krajach rozwijających się.

Misją EMpower jest zapewnienie młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji w krajach rynków wschodzących zasobów, umiejętności, opieki mentorskiej i możliwości poprawy ich życia, a co za tym idzie, pomocy w ulepszaniu ich rodzin, społeczności i otaczającego ich świata.

EMpower wierzy, że młodzi ludzie są kluczem do postępu i stabilności w krajach rynków wschodzących i zasługują na możliwość wykorzystania swojego największego potencjału, a dzięki odpowiednim narzędziom, z pokolenia na pokolenie, odniosą sukces w poprawie swojego życia i życia otaczających ich osób .

EMpower wierzy również, że partnerstwa międzysektorowe są wzajemnie korzystne zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego oraz pozwalają na wzbogacającą wymianę poglądów i umiejętności. W tym celu EMpower dąży do podniesienia poziomu świadomości, zaangażowania i inwestycji społeczności finansowej w filantropię, a szczególnie w strategie rozwoju zdrowszych społeczeństw obywatelskich w krajach rozwijających się.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy