Jaka jest różnica między EBIT a EBITDA?

17 lutego 2021
Category: Które Mogą

Dostępnych jest wiele wskaźników umożliwiających analizę rentowności firmy. EBIT i EBITDA to dwa z tych wskaźników i chociaż mają podobieństwa, różnice w ich obliczeniach mogą prowadzić do zróżnicowanych wyników.

Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) to dochód netto spółki przed potrąceniem podatku dochodowego i kosztów odsetkowych. EBIT służy do analizy wyników działalności podstawowej spółki bez kosztów podatkowych oraz kosztów struktury kapitału wpływających na zysk. Wcześniejsze 

Do obliczenia EBIT służy następujący wzór:

Ponieważ dochód netto to liczba, która nie obejmuje kosztów odsetek i kosztów podatkowych, należy je dodać z powrotem, aby obliczyć EBIT. Wcześniejsze 

EBIT jest często określany jako dochód z działalności operacyjnej, ponieważ w swoich obliczeniach nie obejmują one podatków i kosztów odsetek. Jednak zdarza się, że przychody operacyjne mogą różnić się od EBIT.

Zysk przed opodatkowaniem (EBT) odzwierciedla zysk operacyjny, który został zrealizowany przed rozliczeniem podatków, natomiast EBIT nie obejmuje podatków i odsetek. EBT oblicza się, biorąc dochód netto i dodając z powrotem podatki w celu obliczenia zysku firmy. Wcześniejsze  

Usuwając zobowiązania podatkowe, inwestorzy mogą wykorzystać EBT do oceny wyników operacyjnych firmy po wyeliminowaniu zmiennej pozostającej poza jej kontrolą. W Stanach Zjednoczonych jest to najbardziej przydatne do porównywania firm, które mogą mieć różne podatki stanowe lub federalne. EBT i EBIT są do siebie podobne i oba są odmianami EBITDA.

EBITDA

EBITDA lub zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji to kolejny powszechnie stosowany wskaźnik służący do pomiaru wyników finansowych firmy i potencjalnych zysków z projektów. Wcześniejsze 

EBITDA pomija finansowanie dłużne oraz koszty amortyzacji przy obliczaniu rentowności. Nie obejmuje również podatków i odsetek od zadłużenia. W rezultacie EBITDA pomaga w analizie rentowności wyników operacyjnych firmy.

EBITDA można obliczyć, biorąc dochód netto i dodając odsetki, podatki, amortyzację i amortyzację, przy czym:

Porównanie EBIT i EBITDA

Poniżej znajduje się część rachunku zysków i strat JC Penney’s na dzień 5 maja 2018 r.

EBIT JC Penneya:

 • Dochód netto był stratą – 78 milionów dolarów, zaznaczony na niebiesko.
 • Odsetki wyniosły 78 mln USD, podczas gdy podatek to 1 mln USD kredytu, zaznaczonego na zielono. Wcześniejsze EBIT wyniósł – 1 mln USD w okresie lub – 78 mln USD (dochód netto) – 1 mln USD (podatki) + 78 mln USD (odsetki).Ponieważ podatek dochodowy był pierwotnie kredytem w wysokości 1 miliona dolarów, odliczyliśmy go z powrotem, aby obliczyć EBIT.EBITDA JC Penney jest obliczana również na podstawie zysku netto:

 • Dochód netto wyniósł -78 milionów dolarów, zaznaczony na niebiesko.
 • Amortyzacja wyniosła 141 milionów dolarów, zaznaczona na czerwono.Odsetki netto wyniosły 78 mln USD, a podatki + 1 mln USD, zaznaczone na zielono. Wcześniejsze EBITDA wyniosła 140 mln USD lub – 78 mln USD + 141 mln USD – 1 mln USD + 78 mln USD (odsetki netto).Ponownie, podatek dochodowy był pierwotnie kredytem w wysokości 1 miliona dolarów, więc odliczyliśmy go z powrotem, aby obliczyć EBITDA.Z powyższego przykładu widać, że EBIT wynoszący – 1 mln USD był zupełnie inny niż wynik EBITDA wynoszący 140 mln USD. W przypadku JC Penney amortyzacja znacznie zwiększa zyski z tytułu EBITDA.

  Rozważania z EBIT i EBITDA

  Zarówno EBIT, jak i EBITDA eliminują koszty finansowania dłużnego i podatki, podczas gdy EBITDA robi kolejny krok, przenosząc koszty amortyzacji z powrotem do zysku firmy. Wcześniejsze   

  Ponieważ amortyzacja nie jest ujęta w EBITDA, może prowadzić do zniekształcenia zysków przedsiębiorstw posiadających znaczną ilość środków trwałych, a następnie znacznych kosztów amortyzacji. Im większy koszt amortyzacji, tym bardziej zwiększy to EBITDA.

  EBITDA można również obliczyć, biorąc dochód operacyjny i dodając amortyzację wsteczną. Należy pamiętać, że każda formuła EBITDA może skutkować różnymi liczbami zysków. Różnicę między dwoma obliczeniami EBITDA można wytłumaczyć sprzedażą dużego sprzętu lub zyskami z inwestycji, ale jeśli tego uwzględnienia nie określono wyraźnie, liczba ta może wprowadzać w błąd.

  Podsumowanie

  EBIT i EBITDA są ważnymi miernikami w analizie wyników finansowych firmy. Różnice w rentowności w naszym przykładzie pokazują, jak ważne jest stosowanie wielu wskaźników w analizie.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy