Konta oszczędnościowe i stawki CD (konta czasowego)

17 lutego 2021

Stawki oszczędności

Wells Fargo Way2Save ® Oszczędności

Tabela stóp procentowych i rocznej stopy procentowej (RRSO)

Saldo Oprocentowanie RRSO 0 USD lub więcej0,01%0,01%

Platynowe oszczędności – standardowa stopa procentowa

Tabela stóp procentowych i rocznej stopy procentowej (RRSO)

Saldo Oprocentowanie RRSO Dodatkowa stopa procentowa Bonus RRSO 0,01%0,01%0,02%0,02%Ceny płyt CD

Standardowe stawki CD

Otwórz standardowe konto CD o

wartości minimalnej 2500 USD

Tabela standardowych stawek CD

0 USD lub więcej
Semestr Oprocentowanie RRSO Dodatkowa stopa procentowa Bonus RRSO Saldo 3 miesiące

0,01%0,02%0,02%0–4 999,99 USD0,01%0,02%0,02%5000-9999,99 USD0,01%0,02%0,02%10 000–24 999,99 USD0,01%0,02%0,02%25 000-49 999,99 USD0,01%0,02%0,02%50 000–99 999,99 USD0,01%0,02%0,02%100 000 USD + 6 miesięcy

0,01%0,02%0,02%0–4 999,99 USD0,01%0,02%0,02%5000-9999,99 USD0,01%0,02%0,02%10 000–24 999,99 USD0,01%0,02%0,02%25 000-49 999,99 USD0,01%0,02%0,02%50 000–99 999,99 USD0,01%0,02%0,02%100 000 USD + 1 rok

0,01%0,02%0,02%0–4 999,99 USD0,01%0,02%0,02%5000-9999,99 USD0,01%0,02%0,02%10 000–24 999,99 USD0,01%0,02%0,02%25 000-49 999,99 USD0,01%0,02%0,02%50 000–99 999,99 USD0,01%0,02%0,02%100 000 USD +Stawki krokowe CDStep Rate CD (Time Account) to 24-miesięczna płyta CD z gwarantowanym wzrostem stóp procentowych i jedną wypłatą bez kar co sześć miesięcy, pod warunkiem zachowania minimalnego salda otwarcia.

Tabela stawek rachunków czasu (CD)

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Semestr Oprocentowanie RRSO Dodatkowa stopa procentowa Bonus RRSO, 24 miesiące 0,01%0,03%0,02%0,04%Oszczędzanie na emeryturę?

RRSO (Annual Percentage Yield) to stopa procentowa, która odzwierciedla całkowitą kwotę odsetek zapłaconych na koncie, w oparciu o stopę procentową naliczaną codziennie przez 365 dni.

Jeśli otrzymasz wyciąg okresowy, będzie on zawierał wypracowany roczny zysk procentowy (APYE) na Twoim koncie za okres objęty wyciągiem.

Wymagany minimalny depozyt otwarcia w wysokości 5000 USD. Fundusze publiczne nie kwalifikują się do tych ofert. Stawka oferty specjalnej dotyczy tylko okresu początkowego. W terminie zapadalności, CD zostaną automatycznie odnowione na okres odnowienia podany powyżej, według stopy procentowej i RRSO obowiązującej dla dysków CD nieobjętych specjalną stopą oferty, chyba że Bank poinformuje Cię inaczej.

Jedna częściowa wypłata, która nie zmniejsza salda poniżej minimalnej kwoty depozytu otwierającego, może zostać dokonana bez kary za wcześniejszą wypłatę w ciągu pięciu dni roboczych, począwszy od każdego z trzech dni wzrostu stopy procentowej. Jeśli jakakolwiek wypłata spowoduje spadek salda poniżej minimalnej kwoty depozytu otwierającego, kara za przedterminową wypłatę zostanie nałożona na całą wypłaconą kwotę. Wcześniejsze wypłaty dokonane w dowolnym dniu innym niż w trakcie pięciodniowego okresu wypłaty bez kar, rozpoczynającego się w każdym z trzech dni wzrostu stóp procentowych, będą podlegały karze za wcześniejszą wypłatę. Wypłaty zmniejszą zarobki. W terminie zapadalności, CD Step Rate automatycznie odnowi się jako Standardowa (bezstopniowa) 24-miesięczna stopa CD (Rachunek czasowy) o stałym oprocentowaniu, według stopy procentowej i RRSO obowiązującej dla płyt CD niepodlegających specjalnej stopie oferty,chyba że Bank poinformował Cię inaczej. Fundusze publiczne nie kwalifikują się do tej oferty.

Wyświetlane tutaj stopy procentowe i roczne stopy procentowe dotyczą lokalizacji banku Wells Fargo w hrabstwach Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano i Sonoma w Kalifornii.

Aktualne stawki depozytów na dzień 03.10.2020 – 09.10.2020

Konta oszczędnościowe:

Przedstawione roczne stopy procentowe i stopy procentowe są oferowane na rachunkach zaakceptowanych przez Bank i obowiązują we wskazanych powyżej terminach, chyba że zaznaczono inaczej. Stopy procentowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Odsetki naliczane są codziennie i wypłacane co miesiąc. Odsetki są naliczane i naliczane codziennie na podstawie dziennych zgromadzonych sald na rachunku. Narosłe odsetki uważa się za zarobione i zostaną zapłacone tylko wtedy, gdy łączne narosłe odsetki osiągną 0,01 USD lub więcej. W dowolnym miesiącu kwota naliczonych odsetek jest mniejsza niż 0,01 USD, okresowe zestawienia nie będą wykazywać rocznego zysku procentowego ani odsetek, mimo że odsetki są naliczane. Stopy procentowe i roczne stopy procentowe dla wszystkich rachunków czekowych i oszczędnościowych są zmienne, które Bank może zmienić w dowolnym momencie. Opłaty mogą zmniejszyć zarobki.

Poziomy salda dla kont wymienionych w niniejszym ujawnieniu są następujące: 0–499,99 USD; Od 500 do 999,99 USD; Od 1000 do 2499,99 USD; Od 2500 do 4 999,99 USD; Od 5000 do 9 999,99 USD; Od 10 000 do 24 999,99 USD; Od 25 000 do 49 999,99 USD; Od 50 000 do 99 999,99 USD; Od 100 000 do 249 999,99 USD; 250 000 do 499 999,99 USD; Od 500 000 do 999 999,99 USD; 1 000 000 USD lub więcej. Stopy procentowe Wells Fargo oferowane w ramach dwóch lub więcej kolejnych poziomów mogą być takie same. W takim przypadku to ujawnienie może przedstawiać te wiele poziomów jako jeden poziom. Każdy pokazany poziom odzwierciedla bieżące minimalne dzienne zebrane saldo wymagane do uzyskania odpowiedniego rocznego zysku procentowego.

Kopia aktualnego zestawienia stawek zostanie Ci dostarczona przed otwarciem konta lub będzie dostępna w dowolnym momencie na żądanie bankiera.

Konta CD:

Przedstawione roczne stopy procentowe (RRSO) są oferowane na rachunkach zaakceptowanych przez Bank i obowiązują w terminach podanych powyżej, chyba że zaznaczono inaczej. Oprócz płyt CD ze stopniami procentowymi stawki są stałe na czas obowiązywania tej płyty. Płyty CD ze stopą procentową mają zmienną stopę procentową, która jest zwiększana co sześć miesięcy

Odsetki naliczane są codziennie. Wypłata odsetek za płyty CD następuje na podstawie terminu: