Kontroler Finansowy

17 lutego 2021

Definicja kontrolera finansowego

Kontroler finansowy to jeden z kierowników wyższego szczebla firmy, który jest odpowiedzialny za zarządzanie całością finansów i księgowości, przygotowywanie i publikowanie sprawozdań finansowych, takich jak bilanse, rachunek przepływów pieniężnych i rachunki zysków i strat, kontrolowanie zgodności i koordynacja w przygotowaniu prognozy finansowej przedsiębiorstwa.

Rola każdego kontrolera finansowego w różnych firmach nie jest ustalona i różni się w zależności od wielkości firmy i personelu pracującego w dziale oraz złożoności operacji firmy związanych z księgowością i finansami. Generalnie pełni funkcję szefa działu księgowości i finansów spółek.

Przykład kontrolera finansowegoIstnieje mała firma, która mianuje pana X na kontrolera finansowego firmy, który pełni również funkcję głównego księgowego, ponieważ firma jest małą firmą. Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów w różnych firmach z tej samej branży oraz posiada uprawnienia biegłego rewidenta (CPA).

Jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi pracami finansowymi i księgowymi firmy, takimi jak przygotowanie i publikacja sprawozdań finansowych, takich jak bilanse, rachunek przepływów pieniężnych i rachunki zysków i strat, opracowywanie i dokumentowanie różnych procesów biznesowych i różne zasady rachunkowości przedsiębiorstwa w celu utrzymania odpowiednich kontroli wewnętrznych, zapewnienia terminowej zgodności z audytem oraz koordynacji przygotowania prognozy finansowej przedsiębiorstwa. Ma pod sobą zespół 10 osób, którym musi kierować i przydzielać niezbędną pracę.

Pan X, po dołączeniu do firmy, podjął się nadzorowania przygotowania sprawozdań finansowych spółki oraz innych zadań, które zostały mu powierzone lub leżą w jego kompetencjach. Przydziela różne prace różnym osobom w swoim zespole i prosi o odpowiednie raportowanie, aby upewnić się, że praca jest odpowiednio delegowana danej osobie. Oprócz tego poświęca czas i wymienia wiedzę z osobami z innego działu firmy, aby zebrać informacje o firmie i zrozumieć jej prawidłowe działanie. W dziale księgowości i finansów powiązane są także różne inne działy, więc Pan X dba o terminowe uzyskiwanie informacji z tych działów, aby praca jego działu przebiegała bezproblemowo.

Zalety
  • Przeprowadzają analizę finansową firmy przy użyciu różnych parametrów i opiniują ją kierownictwu firmy w celu podjęcia dalszych działań.
  • Oprócz kierownictwa firmy, kontroler finansowy prowadzi kierownika finansowego i osoby z nim powiązane na drodze do wykonywania różnych czynności finansowych w organizacji, ponieważ kontrola finansowa stanowi podstawę dla przyszłych działań finansowych.Kontroler finansowy, za pomocą różnych dostępnych narzędzi, mierzy rozbieżność między rzeczywistą wydajnością firmy a ustaloną standardową wydajnością. Po zapoznaniu się z odchyleniami podejmuje odpowiednie kroki w celu ich skorygowania.Utrzymanie wystarczającego poziomu kapitału w organizacji jest istotną częścią efektywnego zarządzania firmą. Ustalają odpowiedni wymóg kapitałowy, aby ani fundusze nie były bezczynne, ani nie występowało niedokapitalizowanie funduszy.Praca nad zwiększeniem produktywności i efektywności firmy, a tym samym zwiększeniem siły finansowej firmy w dłuższej perspektywie;Zadaniem kontrolera finansowego jest ustanowienie właściwej kontroli finansowej w przedsiębiorstwie i jej odpowiednie wykonanie.Niedogodności
  • Kontroler finansowy jest odpowiedzialny za pomiar rozbieżności między rzeczywistymi wynikami firmy a ustalonymi standardowymi wynikami. Mimo to kontrolerowi finansowemu trudno jest określić standardowe wyniki. Również sytuacje panujące wewnątrz firmy lub w otoczeniu mogą się różnić, kiedy standardy zostały ustalone i kiedy są rzeczywiste wyniki. W takich przypadkach normy nie będą odpowiednie, a wtedy nie ma sensu obliczać wariancji.
  • Zadaniem kontrolera finansowego jest ustanowienie właściwej kontroli finansowej w przedsiębiorstwie i jej wykonanie. Chociaż ustanowienie kontroli finansowej może być łatwe, ale trudno jest ją odpowiednio wdrożyć. Ponadto wdrożenie narzędzi kontroli finansowej wymaga ogromnych nakładów finansowych, co sprawia, że ​​jest to kosztowna sprawa.Ważne punkty
  • Rola każdego kontrolera finansowego w różnych firmach nie jest ustalona i różni się w zależności od wielkości firmy i personelu zatrudnionego w dziale.
  • Poza wielkością przedsiębiorstwa rola kontrolera finansowego jest również uzależniona od złożoności działalności firmy związanej z księgowością i finansami.Na ogół na Kontrolera Finansowego powoływane są osoby posiadające dobre i udokumentowane doświadczenie zawodowe w innych firmach w pokrewnej dziedzinie.Pracują nad zwiększeniem produktywności i efektywności firmy, zwiększając w ten sposób siłę finansową firmy w dłuższej perspektywie.Wymagane jest, aby osoba przejmująca posiadała gruntowną wiedzę na temat różnych zasad rachunkowości i procedur księgowych.WniosekKontroler finansowy jest kierownictwem wysokiego szczebla w firmie. Jest odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych spółki; zgodność badania, zarządzanie przepływami pieniężnymi przedsiębiorstwa, ustanowienie właściwej kontroli wewnętrznej i jej przeprowadzenie, przeprowadzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa i wydanie opinii na ten temat kierownictwu przedsiębiorstwa w celu podjęcia dalszych działań.

    Polecane artykułyTen artykuł był przewodnikiem po tym, kto jest kontrolerem finansowym i jaka jest jego definicja. Tutaj omawiamy rolę kontrolera finansowego wraz z przykładami, zaletami i wadami. Możesz dowiedzieć się więcej z rachunkowości z następujących artykułów –

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy