Spread kredytowy

17 lutego 2021
Category: Które Mają

Co to jest spread kredytowy?

Spread kredytowy to różnica w rentowności między amerykańską obligacją skarbową a innym dłużnym papierem wartościowym o tej samej zapadalności, ale innej jakości kredytowej. Spready kredytowe między amerykańskimi obligacjami skarbowymi a innymi emisjami obligacji są mierzone w punktach bazowych, z 1% różnicą w rentowności równą różnicy wynoszącej 100 punktów bazowych. Na przykład 10-letni obligacja skarbowa z rentownością 5% i 10-letnia obligacja korporacyjna z rentownością 7% mają spread kredytowy w wysokości 200 punktów bazowych. Spready kredytowe są również określane jako „spready obligacji lub „spready kredytowe. Spread kredytowy pozwala na porównanie obligacji korporacyjnych z alternatywą wolną od ryzyka.

Spread kredytowy może również odnosić się do strategii opcyjnej, w której wystawiana jest opcja o wysokiej premii, a opcja o niskiej premii jest kupowana na tym samym bazowym papierze wartościowym. Zapewnia to kredyt na koncie osoby dokonującej dwóch transakcji.

Spread kredytowyZrozumienie spreadów kredytowych (obligacji i opcji)

Spread kredytowy dla obligacji

Spread obligacji odzwierciedla różnicę w dochodowości obligacji skarbowych i korporacyjnych o tym samym terminie zapadalności. Dług wyemitowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jest wykorzystywany jako punkt odniesienia w branży finansowej, ponieważ jego status wolny od ryzyka jest poparty pełną wiarą i kredytem rządu Stanów Zjednoczonych. Obligacje skarbowe USA (emitowane przez rząd) są uważane za najbliższe inwestycji wolnej od ryzyka, ponieważ prawdopodobieństwo niewypłacalności jest prawie zerowe. Inwestorzy mają ogromne zaufanie do spłaty. Wcześniejsze  

Obligacje korporacyjne, nawet dla najbardziej stabilnych i wysoko ocenianych spółek, są uważane za inwestycje bardziej ryzykowne, za które inwestor żąda rekompensaty. Ta rekompensata to spread kredytowy. Przykładowo, jeśli 10-letni obligacja skarbowa ma rentowność 2,54%, podczas gdy 10-letnia obligacja korporacyjna ma rentowność 4,60%, wówczas obligacja korporacyjna oferuje rozpiętość 206 punktów bazowych w stosunku do bonu skarbowego.

Spread kredytowy (obligacja) = (1 – stopa odzysku) * (prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania)

Spready kredytowe różnią się w zależności od papieru wartościowego w zależności od ratingu kredytowego emitenta obligacji. Obligacje wyższej jakości, które mają mniejsze szanse na niewypłacalność emitenta, mogą oferować niższe oprocentowanie. Obligacje niższej jakości, z wyższym prawdopodobieństwem niewypłacalności emitenta, muszą oferować wyższe stopy procentowe, aby przyciągnąć inwestorów do bardziej ryzykownych inwestycji. Wahania spreadów kredytowych są zwykle spowodowane zmianami warunków ekonomicznych (inflacji), zmianą płynności i popytu na inwestycje na poszczególnych rynkach.

Na przykład, w obliczu niepewności co do pogorszenia się warunków ekonomicznych, inwestorzy często uciekają do bezpiecznych amerykańskich obligacji skarbowych (kupują) często kosztem obligacji korporacyjnych (sprzedaż). Ta dynamika powoduje wzrost cen papierów skarbowych w USA i spadek rentowności, podczas gdy ceny obligacji przedsiębiorstw spadają, a rentowności rosną. Poszerzenie jest odzwierciedleniem obaw inwestorów. Dlatego spready kredytowe są często dobrym barometrem kondycji gospodarczej – rozszerzają się (złe) i zawężają (dobre).

Istnieje wiele indeksów rynku obligacji, których inwestorzy i eksperci finansowi używają do śledzenia rentowności i spreadów kredytowych dla różnych rodzajów długów, z terminami zapadalności od trzech miesięcy do 30 lat. Niektóre z najważniejszych indeksów obejmują amerykańskie długi korporacyjne o wysokiej rentowności i ratingu inwestycyjnym, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, zwolnione z podatku obligacje komunalne i obligacje rządowe.

Spready kredytowe są większe w przypadku długów emitowanych przez rynki wschodzące i korporacje o niższym ratingu niż przez agencje rządowe i bogatsze i / lub stabilne kraje. Spready są większe w przypadku obligacji o dłuższych terminach zapadalności.

Kluczowe wnioski
  • Spread kredytowy odzwierciedla różnicę w rentowności między obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi o tym samym terminie zapadalności.
  • Spready obligacji są często dobrym barometrem kondycji gospodarczej – rozszerzają się (złe) i zawężają (dobre).Spread kredytowy może również odnosić się do strategii opcyjnej, w której wystawiana jest opcja o wysokiej premii, a opcja o niskiej premii jest kupowana na tym samym bazowym papierze wartościowym.Strategia opcji spreadu kredytowego powinna skutkować kredytem netto, który jest maksymalnym zyskiem, jaki może osiągnąć przedsiębiorca. Spready kredytowe jako strategia opcyjna

    Spread kredytowy może również odnosić się do rodzaju strategii opcyjnej, w której przedsiębiorca kupuje i sprzedaje opcje tego samego typu i wygaśnięcia, ale z różnymi cenami wykonania. Otrzymane składki powinny być wyższe niż zapłacone składki, co skutkuje kredytem netto dla przedsiębiorcy. Kredyt netto to maksymalny zysk, jaki może osiągnąć przedsiębiorca. Dwie takie strategie to spread byka, w przypadku którego inwestor spodziewa się, że bazowe zabezpieczenie wzrośnie, oraz spread na niedźwiedzie, w przypadku którego inwestor spodziewa się, że bazowe zabezpieczenie spadnie.

    Przykładem spreadu w wysokości niedźwiedzia może być kupienie wezwania ABC za 50 stycznia za 2 dolary i wypisanie wezwania ABC z 45 stycznia za 5 dolarów. Konto tradera zarabia 3 $ na akcję (przy czym każdy kontrakt reprezentuje 100 akcji), ponieważ otrzymuje 5 $ premii za napisanie wezwania 45 stycznia, płacąc 2 $ za kupno wezwania 50 stycznia. Jeśli cena bazowego papieru wartościowego jest równa lub niższa od 45 USD w momencie wygaśnięcia opcji, inwestor osiągnął zysk. Można to również nazwać „opcją spreadu kredytowego lub „opcją ryzyka kredytowego.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy